سرمایه اهدایی و تغییرات سرمایه
سرمایه اهدایی و تغییرات سرمایه در حسابدرای شرکت ها
July 14, 2018
حقوق و دستمزد
نظام های پرداخت حقوق و دستمزد
July 21, 2018

مبادلات و معامله حسابداری

اثر تغییرات دارایی ها ، بدهی ها و سرمایه بر معامدله حسابداری را می توان با مطالعه نمونه هایی از مبادلات نشان داد.به عنوان مثال فرض کنید فرض کنید که اقای پیروز یک موسسه تاکسیرانی تاسیس می کند.

مبادلات موسسه در اولین ماه فعالیت همراه با اثرات آنها بر معادله مبادله حسابداری به شرح زیر است :

مبادله

اولین کار آقای پیروز افتتاح یک حساب بانکی به نام موسسه پیروز و واریز مبلغ 1.800.000 ریال به حساب مذکور است .

این مبادله منجر به ایجاد دارایی نقدی موسسه در یک طرف معادله به میزان 1.800.000 ریال و سرمایه موسسه در طرف دیگر معادله به همین میزان می گردد.

بعد از این مبادله ، معادله حسابداری برای موسسه پیروز به شکل زیر در می آید:

 

دارایی ها                                                     سرمایه

موجودی نقدی                                               سرمایه اقای پیروز

1.800.000                                                         1.800.000

باید توجه داست که معادله فوق تنها به واحد تجاری تاسیس شده توسط اقای پیروز مربوط می شود و دارایی های شخصی پیروز مانند خانه و حساب بانکی شخصی و بدهی های شخصی او در آن منظور نمی گردد.

واحد تجاری به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل با موجودی  نقدی 1.800.000 ریال و حقوق صاحبان سرمایه به مبلغ 1.800.000 ریال در نظر گرفته می شود .

مبادله بعدی آقای پیروز خرید نقدی اتومبیل و اثاثه اداری به مبلغ 1.250.000ریال می باشد .

این مبادله ترکیب دارایی ها را تغییر می دهد . اما در جمع کل دارایی ها تاثیر ندارد.

 

دارایی ها                                                                                           سرمایه

وسیله نقلیه و اثاثه اداری + موجودی نقدی اداری                                        سرمایه آقای پیروز

 

مانده                                 1.8000.000                       =                          1.800.00

 1.250.000+                   1.250.000  –                                                                  

مانده 1.250.000                   550.000                                                    1.800.000

 

 

 

در طی ماه اقای پیروز مواد مصرفی نیاز موسسه خود را به طور نسیه از فروشندگان مختلف به مبلغ 85.000 ریال خریداری می کند. این نوع خرید ، خرید نسیه خوانده می شودو بدهی ایجاد شده را حساب پرداختنی می نامیم . در عمل هر خرید باید هنگام وقوع ثبت و حساب جداگانه ای برای هر بستانکار نگهداری شود . اثر ایم گروه از مبادلات افزایش دارایی ها به میزان 85.000 ریال به شرح زیر می باشد:

دارایی ها                                                                                                  سرمایه + بدهی ها

وسایل نقلیه و اثاثه + موجوذی + موجودی نقدی مواد                                    سرمایه آقای پیروز + حساب های پرداختنی

مانده     1.250.000                    550.000                                                  1.800.000

85.000+                        =                                                          85.000+

مانده 1.250.000            85.000           550.000                                    1.800.000            85.000

 

 

 

برگرفته از کتاب اصول حسابداری نوشته فلیپس فس

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *