حقوق و مزایای مستمر

سپتامبر 30, 2018

محاسبه مالیات حقوق و دستمزد کارکنان

طبق قانون مالیاتهای مستقیم،کلیه شاغلین در بخش خصوصی و دولتی باید براساس نرخ های معینی مالیات حقوق پرداخت نمایند. این مالیات ها در اصطلاح حسابداری مالیات […]