آگوست 5, 2018

ثبت سند سود سهام غیر نقدی

شرکت ها ممکن است ، توزیع سود سهام را از محلی غیر از دارائی های پولی بین صاحبان سهام توزیع نمایند. طبق اصول پذیرفته شده جسابداری سود سهام غیر نقدی ، انتقال یک جانبه دارایی غیر پولی بین یک واحد تجاری و مالکین آن می باشد. طبق بیانیه شماره 29 ( APB ) استاندارد حسادباری ، توزیع سود سهام به صورت غیر پولی معادل ارزش متعارف دارایی غیر پولی واگذار شده در دفاتر ثبت می شود. ارزش متعارف دارائی های غیر پولی معادل ارزش تحقیق یافته اموال فروخته شده در روزهای نزدیک به تاریخ توزیع سود سهام بین سهامداران می باشد. برخی از حسابداران ارزش اموال غیر پولی را در زمان اعلام سود سهام غیر نقدی و برخی دیگر زمان توزیع را مبنای ارزشیابی قرار می دهند. بنابراین وقتی که سود سهام غیر نقدی توسط شرکت اعلام می شود ، واحد تجاری دارائی های غیر پولی قابل توزیع را بر […]
جولای 8, 2018
ارزش دفتری سهام

ارزش دفتر سهام در حسابداری

ارزش دفتر سهام بستگی به تعداد سهام منتشر شده شرکت سهامی دارد.در مواردی که شرکت سهامی دارای سهم مممتاز و عادی باشد ، نحوه محاسبه ارزش دفتری اندگی متفاوت است . مالکیت در شرکت سهامی شامل تعداد زیادی سهام به قطعات مساوی می باشد ، که هر سهم بیانگر مالکیت نسبی به واحد تجاری است . هنگامی که سهامداران دارائی های نقدی و غیر نقدی را به عنوان سرمایه در موسسه سرمایه گذاری می نمایند، این مبلغ در حسابی تحت عنوان سرمایه ( سهام ) بستانکار می شود . ارزش دفتری سهام عادی معرف حقوق هر سهم عادی نسبت به خالص دارایی های ( بدهیها – دارائی ها ) شرکت می باشد . در شرکت هایی که سرمایه آنها فقط از طریق صدور سهام عادی تامین شده است ، ارزش دفتر هر سهم عادی از تقسیم جمع حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام عادی منتشر شده بدست می آید : […]